reklam
reklam
DOLAR31,0459% 0.18
EURO33,6667% 0
STERLIN39,3839% 0.01
FRANG35,2314% 0.04
ALTIN2.034,23% 0,86
BITCOIN1.609.000-0.162
reklam

Son dakika | Ekonomi alanındaki ‘torba teklif’ komisyonda kabul edildi

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu  ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve  Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Yayınlanma Tarihi : Google News
reklam

Teklife göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve hasılatlarının  tamamını elektronik ücret toplama sistemiyle elde eden mükelleflerin talep  etmeleri halinde gelir ve kurumlar vergisinin hesaplanmasında esas olan kazancın  tespitinde yeni yöntem getiriliyor. Gelir ve giderleri karşılaştırma yerine, bu  mükelleflerin elde ettiği hasılatın yüzde 10’u kazanç kabul edilerek, gelir ya da  kurumlar vergisi oranları uygulanacak.

Kazançları bu şekilde tespit edilenlerin bu faaliyetlerine ilişkin  gider veya maliyetleri, vergiye tabi diğer kazanç veya iratlarının tespitinde  dikkate alınmayacak. 2 yıl geçmedikçe bu usulden çıkılamayacak.

Bir takvim yılı içinde iki kez ceza kesilen mükellefler, cezanın  kesildiği ve takip eden iki takvim yılına ait kazançları için bu hükümlerden  yararlanamayacak.

Bu hükümler, kurumlar vergisi mükellefleri hakkında da  uygulanacak.

Cumhurbaşkanı, yüzde 10 oranını iki katına kadar artırmaya, yarısına  kadar indirmeye, kanuni oranına getirmeye yetkili olacak.

Varlık Barışı uzatılıyor

Teklif, Varlık Barışı süresini 6 ay uzatıyor.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer  sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2019’a kadar Türkiye’deki banka veya aracı  kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf  edebilecek.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin  yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, vergi dairesine beyan edecek, aynı  sürede ödeyecekler. Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal  kurumlardan kullanılan, kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31  Aralık 2019’a kadar kapatılmasında kullanılabilecek.

Kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında  bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının,  teklifin yasalaşmasından önce Türkiye’ye getirilerek karşılanmış olması halinde,  bu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla düzenlemeden  yararlanılacak.

Defter tutan mükellefler, Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem  kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri gibi  aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın  tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekler.

Kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklar

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de  bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul  kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar için de 31 Aralık  2019’a kadar beyan süresi tanındı.

Vergi dairelerine beyan edilecek bu varlıklar, aynı tarihe kadar dönem  kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecek. Bu  takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için  dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden  çekilebilecek.

Beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle  işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi  itibarıyla alınmış olması ve ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla bu  uygulamadan yararlanılabilecek.

Vergi incelemesi yapılmayacak

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 1  oranında vergi alınacak. Vergi, gider yazılamayacak, başka bir vergiden mahsup  edilemeyecek, Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların  elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması  bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek.

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve  vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Bu hükümden yararlanılabilmesi için bildirilen veya beyan edilen  tutarlara ilişkin vergi vadesinde ödenecek, varlıklar bildirimin yapıldığı  tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilecek veya Türkiye’deki banka ya  da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilecek.

Cumhurbaşkanı, bu düzenlemedeki süreleri, bitim tarihlerinden itibaren  6 aya kadar uzatabilecek.

Merkez Bankası düzenlemeleri

Teklifle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temel görev ve  yetkilerinde de değişiklik yapılıyor. Bir para politikası aracı olan zorunlu  karşılıkların etkinliğini artırmak üzere, bankaların ve Merkez Bankasınca uygun  görülecek diğer mali kuruluşların bilanço içi veya dışı uygun görülen  kalemlerinde meydana gelen değişikliklerin, sıkça farklılaşan piyasa koşullarına  göre zorunlu karşılığa tabi tutulması mümkün hale getiriliyor.

Buna göre Merkez Bankası, zorunlu karşılıkları belirlerken bilanço içi  ve dışı unsurları da dikkate alacak.

Banka talepleri gerçek zamanlı ve anlık karşılanacak. Bu taleplerin  karşılanması için bankaca kurum ve kuruluşların bilgi işlem sistemlerine erişim  sistemleri kurulabilecek.

Bankalar ve elektronik ödeme araçlarını çıkaran kuruluşlar dahil olmak  üzere bankaca uygun görülecek diğer mali kuruluşlar, banka nezdinde açılacak  hesaplarda “yükümlülükleri esas alınarak” nakden zorunlu karşılık tesis ederken  teklifle, “hesaplarda bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemlerini  esas alarak” bunu yapacaklar.

Zorunlu karşılığa tabi bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen  kalemlerin kapsamı, zorunlu karşılıkların oranı, tesis süresi ve tesis edilen  karşılıklara gerektiğinde ödenecek faiz oranı, mevduat veya katılım fonlarından  olağanüstü çekilişler ve birleşme, devir, bölünme hallerinde yapılacak işlemler  de dahil olmak üzere uygulamaya yönelik her türlü usul ve esas, bankaca  belirlenecek.

“Belirtilen bu kuruluşların taahhütlerine karşı bulunduracakları umumi  disponibilitenin nitelik ve oranının, gerektiğinde bankaca tespit edileceğine”  dair hükümde yer alan “taahhüt” ibaresi de teklifle çıkarılıyor.

İhtiyat akçesi

Merkez Bankasının yıllık safi karının yüzde 20’sinin ihtiyat akçesine  ayrılacağına yönelik hüküm kaldırılıyor.

Hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden yüzde 6 oranında ilk  kar hissesi hissedarlara dağıtılmaya devam edilecek. Bunun ödenmesinden sonra  kalan miktarın yüzde 10’u, “fevkalade ihtiyat akçesi” yerine, ihtiyat akçesine  aktarılacak.

Son yıl karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat  akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilecek.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ayrılmış bulunan ihtiyat  akçelerinin tamamı, birikmiş fevkalade ihtiyat akçelerinin ise son yılın karından  ayrılan kısmı hariç tamamı Genel Kurul kararı aranmaksızın Hazineye  verilecek.

Geçen yıl bazı üniversitelerin bölünmesiyle kurulan üniversitelere  devredilen bina ve tesislerin bulunduğu taşınmazlardan, halen bu bina ve  tesislerin eski maliki üniversitelerin mülkiyetindeki taşınmazlar, talepleri  halinde YÖK’ün onayıyla bu üniversitelere devredilebilecek. Kurulan  üniversitelere bağlanan birimlerin hangi bina, tesis ve taşınmazları kapsadığı  konusundaki tereddütleri YÖK giderecek.

Borçlarının yeniden yapılandırılmasına olanak sağlanacak

Finansal güçlük içinde bulunan firmalara, geri ödeme  yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam  etmelerine imkan verilmesini sağlamak amacıyla, yapılacak çerçeve anlaşma  kapsamında bazı teşvikler verilecek ve borçlarının yeniden yapılandırılmasına  olanak sağlanacak. 

Teklife göre, yurt dışında çalışan Türk vatandaşları ile yurt dışında  çalışmaktayken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin Türk vatandaşı  olan hak sahipleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek “Yurt Dışında  Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri  Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”daki haklardan yararlanabilecekler.

Teklifle, yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanan sigortalıların,  borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarları, prime esas  asgari ve azami günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancının yüzde  32’sinden yüzde 45’ine yükseltiliyor. Borçlanılan süreler, kısmi aylığın statüsü  ile tam aylığın statüsünün farklı olmasına neden olabileceği için tam aylığın  bağlanacağı statü ve bağlayacak sosyal güvenlik kuruluşu da belirlenecek.

Kısmi aylık bağlanmış olanlar dahil maddenin yürürlük tarihinden önce  yurt dışında geçen sürelerini borçlanma talebinde bulunanlardan tahakkuk  ettirilen borçlarını yasal süresi içinde ödeyenler için sigortalılık sürelerinin  hangi statüde değerlendirileceği ve tahakkuk ettirilecek borç tutarının  tespitinde önceki hükümler esas alınacak.

Mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin  kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçları için 31 Aralık 2019  tarihine kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk ediniminde  ödenmesi gereken Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) yüzde 25’ine tekabül eden tutarın  başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde ilgili tahsil  dairesine ödenmesi halinde, araç hakkında el konularak mülkiyetin kamuya  geçirilmesi kararı verilmeyecek, mevcut kararlar kaldırılacak ve el konulan araç  sahibine iade edilecek.

İadesi talep edilen ulaşım araçlarının muhafazasına ilişkin masraflar,  araç sahibince ödenecek.

Tasfiyesi tamamlanmış ulaşım araçları için başvurular kabul  edilmeyecek.

Söz konusu ÖTV oranı, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk  edinimi gerçekleşmiş kara ulaşım araçlarının el konularak mülkiyetin kamuya  geçirilmesi kararı verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden  önce ve 1 ay içerisinde kendiliğinden bildirilmesi durumunda yüzde 15 olarak  uygulanacak. Bu süre, Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Destekleme mekanizmasında  öngörülen süreler, ilgili kanun ve biyokütle tanımına eklenen kaynaklar için  üretim tesisinin YEK Destekleme mekanizmasına dahil edildiği tarihten itibaren  başlayacak.

Firmalara ödeme kolaylığı

Bankacılık Kanununa eklenen geçici maddeyle, Türkiye’de faaliyette  bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman  şirketleri ile diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre  hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından  kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme  yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam  etmelerine imkan verilmesini sağlamak amacıyla, dahil oldukları risk grubundaki  diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi  tutulabilecek.

Bu madde uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin  usul ve esaslar yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Çerçeve Anlaşmalar  ile belirlenecek.

Bu hükümler, iki yıl süreyle uygulanacak. Bu süreyi iki yıl daha  uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali  durumlarının tespit edilmesi ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması  sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağına kanaat getirilmesi şart  olacak. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen  borçlular, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınmayacak.

Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali  durumunun tespiti ve finansal yeniden yapılandırmanın uygulanabilirliğine ilişkin  değerlendirme, bağımsız denetim kuruluşlarına, Çerçeve Anlaşmaları kapsamında  belirlenecek yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip kuruluşlara veya borçlu tarafından  kabul edilmesi halinde alacaklı kuruluşlara yaptırılacak.

Bu madde kapsamında finansal yeniden yapılandırmalarda; kredilerin  vadelerini uzatmak, kredileri yenilemek, ilave kredi vermek, anapara, faiz,  temerrüt faizi, gecikme cezaları ve kar payları ile kredi ilişkisinden doğan  diğer her türlü alacağı indirmek veya bunlardan kısmen veya tamamen vazgeçmek  mümkün olacak.

Teminat azaltmak, anapara, faiz veya kar payı alacaklarını; kısmen  veya tamamen iştirake çevirmek, özel amaçlı şirketler ile yatırım fonlarına ayni,  nakdi ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek,  borçlu ya da üçüncü kişilere ait ayni değerler karşılığında kısmen veya tamamen  tasfiye etmek, satmak, bilanço dışına çıkarmak, diğer alacaklı kuruluşlar ve  alacaklılarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak gibi gerekli görülen  tedbirler alınabilecek.

Kredilerin teminatlarının ya da alacaklı kuruluşlar tarafından iştirak  olarak edinilecek borçluların varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerine  ilişkin değerleme, taraflardan birinin talep etmesi durumunda, Sermaye Piyasası  Kurulunca değerleme yapmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak.

Bu madde hükümlerine göre finansal yeniden yapılandırma kapsamına  alman bir borçlunun borçlarının, sözleşmenin imza tarihini izleyen yılın başından  itibaren iki yıl içerisinde tekrar finansal yeniden yapılandırmaya konu edilmesi  halinde, bu madde hükmünde belirtilen vergi istisnaları ve teşvikler  uygulanmayacak.

Sözleşmeler ile uygulamaya konulan işlemlerin gerçekleşmemesi halinde  dahi, uygulanmış olan vergi, fon ve harç istisnaları geri alınmayacak.

Düzenleme uyarınca yapılacak teminat azaltma, anapara ve diğer  alacaklardan vazgeçilerek kayıttan düşme yahut benzer işlemlerle kredilerin  yeniden yapılandırılması Bankacılık Kanunu ile düzenlenen zimmet suçunu  oluşturmayacak.

Yurt dışına çıkış harç miktarı 50 liraya çıkarılacak

Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşlarından çıkış başına alınan harç miktarı 50 liraya çıkarılacak. 

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında  Kanun Teklifi’ne göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mevzuatında belirtilen  görevlerini yerine getirmek amacıyla işlediği kişisel veriler ile ticari sır  niteliğinde olan verileri, veri sahibinin noter onaylı muvafakati veya e-Devlet  uygulaması üzerinden kimlik teyidi ile verilen izni olmadan gerçek veya tüzel  kişilerle paylaşamayacak ancak SGK, kamu idareleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankasının (TCMB) ilgili mevzuatlarında belirtilen görevleri yapabilmeleri için  ihtiyaç duydukları sağlık verisi dışındaki kişisel veriler ile ticari sır  niteliğindeki veriler paylaşılabilecek.

SGK, kişisel sağlık verilerini kamu sağlığının korunması, koruyucu  hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, verilen sağlık  hizmetinin kontrolü ve onayı, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve  yönetimi amacıyla talebi halinde Sağlık Bakanlığı ile paylaşacak.

Kurum, bunların dışındaki gayri maddi hakları ile kimliği belirli veya  belirlenebilir bir gerçek veya tüzel kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde  anonim hale getirdiği verileri araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlar  için kamu idareleri, TCMB, bilimsel araştırma yapan kamu personeli, bilimsel  dernekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya üniversitelerle  ücretsiz olarak paylaşabilecek.

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun  Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında teşviklerden  yararlanmasına karar verilen, sera etkisi yaratan egzoz gazı salımını tamamen  ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetleriyle  elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere ilişkin  düzenleme yapılıyor.

Söz konusu mükelleflere hak kazandıkları yatırıma katkı tutarını  kısmen veya tamamen, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle  kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Düzenlemeyle yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşlarından çıkış başına alınan harç miktarı 15 liradan 50 liraya  çıkarılacak. Bu miktarın 3 katına kadar artırılması konusunda Cumhurbaşkanına  yetki veriliyor.

Harcın çıkış başına Cumhurbaşkanınca 15 liradan düşük bir miktar  belirlenmesi halinde belirlenen miktar Toplu Konut İdaresine aktarılacak, kalan  miktar genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Elektronik haberleşme hizmeti verilmesi 4 ay içinde engellenecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Mobil  Cihaz Kayıt Sistemi’nde (MCKS) kayıtlı olmakla birlikte elektronik kimlik bilgisi  değiştirilmiş olan cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesi 4 ay içinde  engellenecek. 

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında  Kanun Teklifi ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun, eşyayı, aldatıcı işlem ve  davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan  kişilerle ilgili başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan ve  müsadere kararı verilmemiş kara taşıtlarıyla ilgili düzenleme yapılıyor.

Buna göre, taşıtın tasfiyesinin tamamlanmamış olması, 31 Aralık 2019  tarihine kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında  ödenmesi gereken Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) yüzde 25’inin ilgili tahsil  dairesine ödenmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde araç hakkında el  koyma ve müsadere kararı verilmeyecek. Mevcut el koyma kararı kaldırılacak ve el  konulan aracın sahibine iade edilmesine karar verilecek. İadesi talep edilen  ulaşım araçlarının muhafazasına ilişkin masraflar araç sahibince ödenecek.

Cumhurbaşkanı, başvuru süresini 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. 

Teklifle, Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “abonelerin elektronik  haberleşme hizmetlerine yönelik fatura tutarı ve ödeme bilgilerini diğer  işletmecilerle paylaşabilir veya işleyebilir” hükmü, kötü niyetli kullanımların  önlenmesi amacıyla yeniden ele alınıyor.

Buna göre, tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli  kullanımların önlenmesi amacıyla abonelerin elektronik haberleşme hizmetlerine ve  elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara yönelik tarafların kendi sistemlerinde  oluşan fatura tutarı ve ödeme bilgileriyle sahtecilik, dolandırıcılık riski  içeren şüpheli veya zarar doğurucu vakalara ve işlem hareketlerine ilişkin  kayıtlar, işletmeciler ve BTK’nin MCKS’i arasında paylaşılabilecek veya  işlenebilecek.

İşletmeciler, elektronik kimlik bilgisi değiştirildiği tespit edilen,  uluslararası dolaşım hizmetlerine yönelik düzenlemeler ve BTK düzenlemelerine  uymayan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara, kayıp, kaçak veya çalıntı  cihazlara, elektronik haberleşme hizmeti veremeyecek.

MCKS’de kayıtlıyken elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek  cihazlar ve mobil haberleşme hizmeti sunan işletmeciler tarafından finansman  borcu bulunduğu bildirilen cihazlar, borcun devam ettiği süre boyunca sadece  eşleştirme yapılan abone numaralarıyla kullanılmak üzere kullanıma açılacak.  İşletmeciler finansman borcu ödenen cihazları, eşleştirme yapılan numara  kısıtının kaldırılmasını teminen MCKS’ye bildirecek.

BTK’nin MCKS’sinde kayıtlıyken kesintisiz 7 yıl süreyle elektronik  haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgileri  kayıtlı olmaktan çıkarılacak.

Bu 7 yıllık sürenin hesaplanmasında kanunun yürürlüğe girdiği tarihten  önceki süre de dikkate alınacak. Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı  olmaktan çıkarılan cihazların kullanıcılarının, BTK düzenlemeleri çerçevesinde  başvuru yapmaları halinde cihazların elektronik kimlik bilgileri tekrar kayıtlı  hale getirilecek.

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilen ve borcu bulunan cihazlar

MCKS’de kayıtlı olmakla birlikte düzenlemenin yürürlüğe girdiği  tarihten önce elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan cihazlara elektronik  haberleşme hizmeti verilmesi 4 ay içinde engellenecek.

Bu cihazların kullanıcıları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten  itibaren 1 yıl içinde BTK’nin düzenlemeleri çerçevesinde başvuru yaparak 250 lira  tutarındaki kayıt ücretini Hazine ve Maliye Bakanlığı muhasebe birimi hesabına  yatırmaları halinde, cihazların elektronik kimlik bilgisi ilgili abonenin  numaralarıyla eşleştirilerek kullanılabilecek.

Finansman borcu bulunduğu bildirilen cihazların kısıtlanmasına ilişkin  hüküm, düzenlemenin yürürlük tarihinden sonraki iş ve işlemlere uygulanacak.

İhraççıların borçlanma araçlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerini  yerine getirmemeleri nedeniyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi tarafından  düzenlenip hak sahiplerine verilen belge, İcra ve İflas Kanunu’nda itirazın kesin  olarak kaldırılmasını içeren belgelerden sayılacak.

‘Sözleşme bedeli tanımı

Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis  Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a “sözleşme bedeli” tanımı  ekleniyor. 

Buna göre, sözleşme bedeli, sözleşme kapsamında işletme dönemi boyunca  yükleniciye ödenecek kullanım bedeli ile hizmet bedelinin yönetmelik çerçevesinde  hesaplanan net bugünkü değerleri üzerinden elde edilen toplamı olarak ele alınıyor.

Kanun teklifiyle mücbir sebepler, olağanüstü haller veya sözleşme ve  eklerinin uygulanmasını etkileyen bir durumun ortaya çıkması veya sözleşme ve  eklerindeki hükümlerin ihtilaf içermesi hallerinde sözleşmenin  uygulanabilirliğini veya anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla sözleşme bedelini  artırmamak kaydıyla Sağlık Bakanı onayı ile sözleşme ve eklerinde taraflarca  değişiklik yapılabilecek.

Bu kapsamdaki sözleşme değişikliklerinde, sözleşme bedelinin  artırılmaması kaydıyla kullanım bedeli veya hizmet bedeli artırılmak veya  azaltılmak suretiyle değiştirilebilecek. Sözleşme bedeli, net bugünkü değer  dikkate alınarak belirlenecek ve net bugünkü değer hesaplanmasına ilişkin  esaslara yönetmelikte yer verilecek. İdarece gerekli görülmesi halinde  yükleniciye ödenecek kullanım bedeli ödemelerine ilişkin Türk lirası veya döviz  cinsinden alt ve üst limitler sözleşme değişikliği düzenlemelerine uygun olarak  belirlenebilecek.

Elektrik Piyasası Kanunu’na geçici madde eklenerek, kurulu gücü azami  bir megavatlık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin  faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapılıyor.

Buna göre, çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna  kadar tüketim-üretim bağı kopmuş olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten  itibaren 30 gün içinde çağrı mektubuna esas abonelik ile en az aynı özelliklere  haiz eski veya yeni bir tüketim tesisi aboneliği ihdas ederek ilgili şebeke  işletmecisine bildirmesi halinde bağlantı anlaşması süresi, söz konusu bildirim  tarihini izleyen 120 günü kapsayacak şekilde kendiliğinden uzamış kabul edilecek.

Özelleştirme ihalesi yapılan Devir Sözleşmeleri ve Elektrik Satış  Anlaşmaları kapsamındaki hak ve yükümlülükler için öngörülen süreler, maddenin  yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 36 ay süreyle uzatılacak.

Bu madde kapsamında uzatılan süre içerisinde talepte bulunulması  halinde ilgili sözleşmeler devredilebilecek. Bu durumda devir alacaklarda  teknoloji sağlayıcı koşulu hariç ilk ihaledeki şartlar aranacak ancak devirden  kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanamayacak. Devir nedeni ile idareden  herhangi bir hak talebinde bulunulmayacak. Bu kapsamda devredilecek  sözleşmelerden damga vergisi alınmayacak.

Düzenlenen sözleşmeler ve anlaşmalar özel hukuk hükümlerine tabi  olacak. Anılan sözleşme ve anlaşmalarda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  onayı ile sözleşme konusu ve bedelini değiştirmemek ve finans sağlayıcıların  haklarına ilişkin hususlarla sınırlı kalmak kaydıyla, idarenin fesih hakkının  ötelenmesi de dahil olmak üzere taraflarca değişiklik yapılabilecek. Bu düzenleme  halihazırda imzalanmış sözleşme ve anlaşmalar hakkında da uygulanacak.

Madde ihdasları

AK Parti milletvekillerinin önergesi ile teklife yeni maddeler ihdas  edildi.

Buna göre bankalar, krediler ile ilgili olarak doğmuş veya doğması  muhtemel zararların karşılanması için yeterli düzeyde karşılık ayrılmasına,  kredilerin kalitesine ve sınıflandırılmasına, garantilerin ve teminatların  alınmasına, bunların değerinin ve güvenirliğinin ölçülmesine, takibe alınan  kredilerin izlenmesi ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu  tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre kayıttan  düşürülmesine, kredilerin yeniden yapılandırılması dahil geri ödenmelerine  ilişkin politikaları oluşturmak ve uygulamak, bunları düzenli olarak gözden  geçirmek, tüm bu hususları icra edebilecek gerekli yapıları tesis etmek ve  işletmek zorunda olacak.

Buna ilişkin usul ve esaslar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu  tarafından belirlenecek.

Bu düzenleme uyarınca krediler ile ilgili olarak ayrılan özel  karşılıkların tamamı ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde  gider olarak kabul edilecek.

Düzenleme uyarınca özel karşılık ayrıldıktan sonra tahsil imkanı  kalmaması nedeniyle kayıttan düşülen krediler Vergi Usul Kanunu’nun ilgili  maddesi hükümleri kapsamında değersiz alacak addolunacak.

Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda  yapılan değişiklikle, finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından özel  karşılık ayrıldıktan sonra tahsis imkanı kalmaması nedeniyle kayıttan düşülen  alacaklar, Vergi Usul Kanunu’nun değersiz alacaklar hükümleri kapsamında değersiz  alacak addolunacak.

TBMM İdari Teşkilat Kanunu’na eklenen geçici madde 703 Sayılı KHK  kapsamında idari teşkilat kadrolarına atanıp Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında  görevlendirilen idari teşkilat personeli, mevcut kadro veya pozisyon  unvanlarıyla, kadrosuna yahut pozisyonuna ait en son ay almakta olduğu her türlü  aylık, ek gösterge, zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer  mali ve sosyal haklarıyla birlikte, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına  atanabilecek.

Ataması yapılmayan personelin görevlendirmeleri sonlandırılmış  sayılacak.

Bu kapsamdaki personelin kadro ve pozisyonları, diğer mevzuattaki  hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atandıkları tarih  itibarıyla ihdas edilmiş sayılacak. Bu şekilde ihdas edilen kadro ve pozisyonlar,  herhangi bir nedenle boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal  edilmiş sayılacak.

Ataması yapılanların idari teşkilat kadro ve pozisyonlarında  geçirdikleri süreler, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında geçmiş sayılacak.  Düzenleme kapsamında ataması yapılan personele iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

Doğum, askerlik veya ücretsiz izin nedeniyle görevlerinden ayrılan ve  bu nedenlerle düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla görevlerinde  bulunmayanlar hakkında da bu düzenleme hükümleri uygulanacak.

Yükseköğretim kurumlarından Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına  (TÜSEB) görevlendirilen öğretim üyelerine mali ve sosyal hak ve yardımları  kurumlarınca ödenmeye devam edilecek. Bunlara, Yükseköğretim Kanunu’nun, kamu  kuruluşları ve vakıflarda görevlendirmelerde uygulandığı sınırlamalara tabi  olmaksızın, Devlet Memurları Kanunu’na göre istihdam edilen sözleşmeli personel  için belirlenen ücret tavanının beş katını geçmemek üzere Hazine ve Maliye  Bakanlığının uygun görüşü üzerine bakan onayı ile ayrıca ödeme yapılabilecek.

reklam

YORUM YAP

reklam

DÖVİZ KURLARI

 • DolarDOLAR
  ALIŞSATIŞFARK
  31,037931,0459% 0.18
 • EuroEURO
  ALIŞSATIŞFARK
  33,607533,6667% 0
 • SterlinİNG. STERLİNİ
  ALIŞSATIŞFARK
  39,336239,3839% 0.01
 • FrangİSV. FRANGI
  ALIŞSATIŞFARK
  35,210335,2314% 0.04
 • Kanada DolarıKAN. DOLARI
  ALIŞSATIŞFARK
  22,979122,9919% 0.03
 • Çeyrek AltınÇEYREK ALTIN
  ALIŞSATIŞFARK
  3.254,243.325,97% 0,86
 • Gram AltınGRAM ALTIN
  ALIŞSATIŞFARK
  2.033,902.034,23% 0,86
 • BitcoinBITCOIN
  FİYATDEĞİŞİM
  1.609.000-0.162
reklam

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

 • Satış
  Alış