Borçlu işçinin maaşı haczedilebilir mi?

Yayınlanma Tarihi :

Borçlarını ödemekte zorlanan ve ödemelerini geciktiren çalışanlar, bu sebeple maaşlarının haczedilip borçlarının buradan karşılanıp karşılanmayacağını öğrenmek istiyor. İşçilerin maaşlarına haciz gelerek kesinti yapılabilir mi sorusunun cevabı ve bu konuda yasanın belirlediği istisna ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

BORÇLAR SEBEBİYLE MAAŞA HACİZ GELEBİLİR Mİ?

İş Kanunu’na göre; işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. İşçinin borçları yüzünden maaşı haczedilse de bu miktar tüm maaşın dörtte birinden az olmak zorundadır.

Bu konuda tek bir istisna bulunmaktadır. İşçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.

İCRA TAKİBİNE İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

Soru 1-Sosyal Güvenlik Kurumunca, sigorta primini süresinde ödemeyen borçlular hakkında hangi işlemler yapılmaktadır?

Cevap 1-Süresinde ödenmeyen sigorta primlerinin tahsilini teminen borçlular hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre icra takip işlemleri uygulanmaktadır.

Soru 2-Borçlu, hakkında icra takip işlemlerine nasıl başlanılır?

Cevap 2-Borçlu hakkında icra takip işlemleri ödeme emrinin tebliği suretiyle başlanılmaktadır.

Soru 3-Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu ne yapmalıdır?

Cevap 3-Ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde borcun tamamını ödemesi, aksi takdirde aynı süre içerisinde mal bildiriminde bulunması, borçlarını tecil ve taksitlendirmesi veya borca itiraz etmesi gerekmektedir.

Soru 4-Süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklardan dolayı gecikme cezası ve gecikme zammı nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap 4-Kurum alacaklarının yasal süresi içerisinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için % 2 oranında gecikme cezası uygulanır.

Ayrıca, her ay için borç ödeninceye kadar Hazine Müsteşarlığınca açıklanan bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanmak suretiyle gecikme zammı alınır.

Soru 5-İcra takibindeki borçlar nasıl ödenebilir?

Cevap 5-Kurum ile anlaşmalı bankalara (mosip icra dosya seçimli 34 nolu ekrandan 26 haneli işyeri sicil numarası ile sorgu yapılarak) ödenir.

Soru 6-İcra takibine konu borçlar kredi kartı ile ödenebilir mi?

Cevap 6-İcra takibine konu borçlar ile bu borçların tecil ve taksitlendirilmesi halinde aylık taksitler Kurum web sayfasından E- SGK kredi kartı ile prim ödeme bölümünden 7/24 ödenebilmektedir.

Soru 7-Mal bildiriminde bulunulmamasının müeyyidesi nedir?

Cevap 7-Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde borcun ödenmemesi ve mal bildiriminde bulunulmaması halinde bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.

Soru 8-Ödeme emrine karşı itiraz nereye nasıl yapılır?

Cevap 8-Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği ya da zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezinin bulunduğu yer iş mahkemesi nezdinde itirazda bulunabilir.

Soru 9-Borçlu tarafından mal bildiriminde bulunulmakla birlikte borcun ödenmemesi halinde Kurumca ne gibi işlemler yapılmaktadır?

Cevap 9-Mal bildiriminde bulunulması icra takip işlemlerinin yapılmayacağı anlamına gelmemektedir. Borcun ödenmemesi veya taksite bağlanmaması halinde mal bildiriminde gösterilen veya Kurumca tespit edilen her türlü mal, hak ve alacaklarına haciz uygulanmak suretiyle takip işlemlerine başlanılır.

Soru 10-Borcunu ödemeyenlerin banka hesapları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz konulması mümkün müdür?

Cevap 10-Borçlunun banka hesapları, maaş, ücret, kira gibi gelirleri ve üçüncü kişilerdeki her türlü hak ve alacakları ilgililere haciz bildirisi tebliğ edilerek haczedilir.

Soru 11-Hakkında icra takip işlemleri başlatılan borçlunun araçları haczi ve trafikten men edilmesi nasıl yapılmaktadır?

Cevap 11-Borçlulara ait Emniyet Genel Müdürlüğünde sicil kayıtları tutulan araçlar Kurumca elektronik ortamda sorgulanarak haczedilmekte ve trafikten men işlemleri yapılabilmektedir.

Soru 12-Kuruma olan borçlar taksitler halinde ödenebilir mi?

Cevap 12-Borcun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi borçluyu çok zor duruma düşürecekse, borçlunun yazılı talebi halinde üniteye olan tüm borçları tecil ve taksitlendirilebilir.

Soru 13-Taksitlendirme işlemleri için nereye müracaat edilmelidir?

Cevap 13-Borçların tecil ve taksitlendirilebilmesi için işyeri dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü / sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Soru 14-Taksitlendirme işlemleri için hangi belgeler istenilmektedir?

Cevap 14-a)Talep dilekçesi,

b)Mali durum belgesi veya raporu,

c)Taksitlendirilecek borca karşılık teminat gerekmesi halinde verilecek teminatın değer tespit raporu.

Soru 15-Tecil ve taksitlendirmelerde alınacak teminat tutarı nedir?

Cevap 15-50.000 Türk Lirasını aşmayan borçlar için teminat alınmamaktadır.

50.000 Türk Lirasını aşan borçlar için 50.000 Türk Lirasını aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekmektedir.

Ancak, haczedilmiş mallar değeri tutarınca teminat yerine geçer.

Basın No:
Warning: Illegal string offset 'basin_ilanno' in /home/vizyonga/public_html/wp-content/themes/theHaberV8/thewp/single_resmiilanlar.php on line 54